פטור מס הכנסה

Untitled-1

פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית

אנשים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 100%, או בשיעור של לפחות 90% לפי חישוב משוקלל של כל הליקויים, עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה.

ניתן לתבוע החזרי מס רטרואקטיביים עד 6 שנים.

הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

כך קובע לסעיף 3 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), תשמ”ד-1984:

“קביעת אחוזי נכות מצטברים

3. (א) אחוז הנכות הרפואית של תובע אשר לו מספר ליקויים המפורטים ברשימת הליקויים, ייקבע בהתאם לגבוה מבין האחוזים שנקבעו לו בהתאם לתקנה 2 (להלן – האחוז הראשון), בתוספת אחוזים כמפורט להלן:

(1) האחוז השני שנקבע לו כפול ביתרת האחוזים המתקבלת לאחר הפחתת האחוז הראשון מ-100%;

(2) האחוז השלישי שנקבע לו כפול ביתרת האחוזים המתקבלת לאחר הפחתת האחוז הראשון והתוספת שחושבה לפי פסקה (1) מ-100%, וכן הלאה.

(ב) נקבע אחוז נכות רפואית מצטברת המבוטא בשבר אחרי השלם – יעוגל השבר לשלם כלפי מעלה”.

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס עבור הכנסות של אחד מאלה:

“(א) הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של 100%, או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות, כמפורט להלן:

(1)    נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר – הכנסה עד לסכום של 501,500 שקלים חדשים;

(2)    נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים – הכנסה עד לסכום של 60,120 שקלים חדשים”

מי שנקבעה לו נכות לתקופה של 184 יום או פחות אינו זכאי לפטור, דהיינו מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל – 184 יום לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו.

זכאי לפטור מי שעונה על 4 תנאים הבאים:

1. יש לו הכנסה חייבת במס

2. נקבעה לו דרגת נכות רפואית לצמיתות או לתקופה זמנית של 185 ימים ומעלה

3. דרגת הנכות שנקבעה לו היא בשיעור 100% עבור ליקוי אחד או בשיעור של 90% בשל חישוב משוקלל של מספר ליקויים

4. הנכות נקבעה על פי אחד החוקים הבאים:

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי”ט-1959 [נוסח משולב]

חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי”ד-1954

חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי”ז-1957

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש”ל-1970‏

חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ”ד-1994

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ”ה-1995‏ – בגין פגיעה בעבודה, נכות כללית או פגיעה במהלך התנדבות

לקבלת אישור מפקיד השומה על פטור ממס הכנסה יש להגיש:

טופס בקשה לפטור ממס (טופס 1516)בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים (טופס 169א)

ויתור על סודיות רפואית (טופס 169ב); את הטפסים יש להגיש בצירוף עותק “נאמן למקור” של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת העיוור למשרד השומה הסמוך למקום מגורים.

הפנייה לוועדה כרוכה בתשלום אגרה (שובר אגרה ניתן להשיג במשרדי השומה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי)

בנוסף יש חובה לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות דעת המתייחסים לליקוי/ים.

לוועדה ניתן להגיע עם עורך דין, רצוי עם מי שבקיא בתחום, אשר רשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו.

מי שאינו עיוור כאמור או שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים המנויים לעיל או שנקבע לו אחוז הנמוך מ- 90% בחישוב מיוחד, ועבר אירוע רפואי כלשהו רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

הוועדה עוסקת גם בקביעת נכות רפואית למי שאינו מעוניין בקצבת נכות או אינו זכאי לקצבה, אך מעוניין בקבלת הטבות בגין הנכות הרפואית (הניתנות החל מ-20% נכות ומעלה) כגון שיקום מקצועי, מרכז הכוון תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות וכיו”ב.