לוגו אתר - עו''ד יוליה שנקר
לוגו אתר - עו''ד יוליה שנקר

Медицинская халатность

Untitled-1

Медицинская халатность

Untitled-1

Адвокат по врачебной халатности — Юлия Шенкар
Медицинская халатность — что это?

Основанием для подачи иска о медицинской халатности является ошибка при диагностике заболевания или неверное лечение, повлекшие за собой приченение вреда здоровью пациента. Кроме того, необходимо наличие прямой связи между текущим состоянием пациента и проведенным ему лечением.
При анализе и рассмотрении дела, связанного с медицинской халатностью, необходимо принимать во внимание оказал ли врач должное лечение пациенту и был ли причинен ущерб в результате необоснованного или недолжного лечения, отклоняющегося от принятых протоколов лечения. Если доказано, что имела место медицинская халатность, пациент имеет право потребовать компенсацию за ущерб, причиненный ему в результате этой халатности.

Существует множество видов и случаев врачебной халатности. Наиболее распространенными из них являются:
-Медицинская халатность при родах — дистресс плода, задержка при родах, приведших к кесареву сечению, осложнения при инструментальных родах, осложнения при родах при не правильном предлежание плода, преждевременные роды, осложнения вызванные обвитием пуповины и т. д.
-Медицинская халатность во время беременности — небрежность при проведении контрольных обследований беременности, небрежность при диагностике медицинских проблем у плода, небрежность при проведении анализов во время беременности (амниоцентез) и т. д.
-Задержка в диагностике / неправильная диагностика медицинской проблемы.
-Неполучение информированного согласия.
-Неправильное лечение.
-Необоснованное лечение.
-Назначение несоответствующих лекарств.
-Недолжное медицинское наблюдение.
-Неправильное ведение и / или отсутствие записей в медицинской карте.

Наиболее распространенные области медицины, по которым подаются иски о врачебной халатности:
-Гинекология и акушерство,
-Пластическая хирургия,
-Общая хирургия,
-Диагностическая медицина (MRI, CT, рентген, ультразвук),
-Ортопедия,
-Неврология,
-Офтальмология,
-Отоларингология,
-Семейная медицина,
-Кардиология,
-Инфекционные болезни (инфекционное заболевание),
-Урология.

Против кого предъявить иск о медицинской халатности?

В судебном процессе о врачебной халатности может быть привлечен к суду любой врач, участвующий в лечинии пациента (например: терапевт, анестезиолог, медсестра, фармацевт и т. д.).

Также можно подать в суд на медицинское учреждение, в котором работает врач (например, больница, больничная касса и т. д.). Медицинское учреждение несет ответственность за действия и бездействие врача (в рамках ответственности медицинского учреждения как работодателя).

Больница несет прямую ответственность перед пациентами и, кроме того, она несет субсидиарную ответственность как работодатель врача. Руководство больницы несет ответственность за любую небрежность, совершенную в рамках лечения, предоставленного пациенту в больнице.

Примеры медицинской халатности:
-несоблюдение стандартов процедур — врач будет нести ответственность за халатность, если он отклонился от практики и протоколов лечения, которые применяют при данных обстоятельствах, или если он применил метод лечения, который не соответствует медицинским стандартам;

-рентгеновские снимки. Медицинская халатность может выражаться в не направлении или не своевременном направлении на проведение обследования, а также в неправильном прочтении, расшифровки или неверной интерпретации рентгеновского снимка.;
-не назначение необходимых анализов, например, отказ от направления на анализ крови, биопсию, необоснованном отказе от направления на иное немедленное обследование.

Халатность при диагностике:
При постановке медицинского диагноза врач должен действовать с разумной осторожностью. В рамках своих обязанностей врач обязан установить на основе данных каждого случая правильный медицинский диагноз в отношении пациента, которого он должен лечить. Выполняя это обязательство, врач не только выполняет свой долг, делая правильные выводы из фактов, но также обязан проявить инициативу и проверить достоверность этих фактов.

В любом случае врач обязан получить наиболее достоверную и полную информацию, необходимую для постановки диагноза, путем активного исследования, включая, при необходимости, консультации с узконаправленными специалистами.

Согласно правилу, врач несет ответственность за халатность только в том случае, если его диагноз настолько явно неверен, что указывает на халатность.

Не каждый ошибочный диагноз — это врачебная халатность. Бывают случаи, когда ошибочный диагноз указывает на честную ошибку в профессиональном суждении. Небрежностью будет считаться только необоснованная ошибка.

Отсутствие записи данных или неполные данные, необходимые для лечения и постовления диагноза пациента, сокрытие данных о лечении, создает предположение, что диагноз был неверным и в таком случае на врача или медицинское учереждение возлагается бремя доказать обратное.

Информированное согласие:
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия пациента или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
В этом контексте врачебная халатность может проявляться в том, что пациенту не предоставляется вся информация, необходимая для принятия решения о выборе различных вариантов лечения. Обязанность врача предоставить пациенту имеющуюся в его распоряжении информацию о назначенном ему лечении и его возможных последствиях. Не информирование пациента о возможных рисках лечения или наличия альтернативных вариантов, является нарушением. Недолжное информирование пациента о ходе лечения, о возможных его последствиях, об альтернативных вариантах нарушает один из главных медицинских принципов «не навреди». В полномочия суда, по рассмотрению такого вида дел, входит установить изменилось бы решение пациента о согласии на проведение того или иного вида медицинского вмешательства, если бы у него была полная информация о способах и вариантах лечения.

Врачебная халатность во время ведения беременности и родов:
Ребенок, рожденный с врожденным пороком развития или врожденной инвалидностью, имеет право подать иск о врачебной халатности против врача или третьей стороны, не проявивших должное внимание и не обнаруживших вовремя отклонения в развитии плода. Основания для подачи иска могут быть различны – неправильное ведение беременности, неверная постановка диагноза, неверная расшифровка результатов анализов, в результате которых не были своевременно выявлены заболевания плода или матери, отсутствие направления на соответствующие тесты, халатность во время проведения процедуры искусственного оплодотворения.

Для бесплатной первоначальной консультации вы можете связаться с нашим офисом.

Поделиться этой страницей

Для получения первичной консультации свяжитесь с нами

Или оставьте Ваши контактные данные

Области практики

Подписывайтесь на нас

Picture of עו''ד יוליה שנקר
עו''ד יוליה שנקר

בשנת 2003 סיימתי את לימודי המשפטים וקיבלתי תואר LL.B במשפטים. את ההתמחות שלי עשיתי בפרקליטות אזרחית של מחוז תל-אביב ועמדתי בהצלחה רבה במבחני הלשכה. החל משנת 2004 אני חברה בלשכת עורכי הדין. עד שנת 2013 עבדתי במשרד עו"ד מוביל בתחום הנזיקין והביטוח וייצגתי חברות ביטוח, עירייה גדולה, חברות שונות ולקוחות פרטיים. בשנת 2014 קיבלתי רישיון לשמש כנוטריון. מזה כ-4 שנים אני משמשת כדירקטורית בחברת עוצ"מ (חברה לניול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ). מזה 3 שנים חברת ועד מחוז מרכז למעלה מ- 6 שנים יו"ר (משותפת) של וועדת נזיקין במחוז מרכז של לשכת עורכי הדין.
מ"מ וועדת נוטריונים של מחוז מרכז וסגנית הפורום הארצי של דיני נזיקין. כיום אני בעלת משרד עו״ד ונוטריון יוליה שנקר. משרדי מונה מספר עורכי דין ומספק שירותים משפטיים רבים בעיקר בתחום הנזיקין והביטוח.

- שתפו דף זה